شیرخشک فله ای ایرانی بهترین نوع مارک تا مدتی بعد از تولید قابل استفاده است زیرا با تبخیر آب آن، میکروب ها و عوامل باکتری زا از بین می روند.

بهترین نوع مارک شیر خشک فله ای ایرانی با داشتن وزن و حجم کم تولید می شود که این عامل توانسته است هزینه های مربوط به حمل و نقل آن را کاهش بدهد. هم چنین تبخیر آب موجود در شیر، تولید شیرخشک فله ای ایرانی بهترین نوع مارک به صورت پودر خشک می کند که به این ترتیب، واکنش میکروبی در آن متوقف می شود و فاسد نمی گردد.

ارسال دیدگاه