شیرخشک صنایع غذایی صنعتی پگاه زیر نظر مهندسان شیمی و صایع غذایی به صورت یکدست و بدون توده و تراکم با کیفیت بالا تولید می شود.

غلیظ شدن شیر تازه گاو و گوسفند همراه با حرارت دهی تا حد مورد نظر، منجر به تولید شیرخشک صنایع غذایی صنعتی پگاه می شود. این شیر خشک در کارخانه ی سازنده به صورت پودر یکدست و روان در می آید و کلیه ی توده های چربی و تراکم های رطوبتی از آن خارج می گردد. نتیجه ی این امر، فروش شیرخشک صنایع غذایی صنعتی پگاه در بازار با کیفیت بالا است.

ارسال دیدگاه