نمایندگی شرکت پخش شیرخشک صنعتی پگاه بر اساس قوانین موجود در زمینه ی ویژگی های ظاهری و ذاتی یک شیر خشک مرغوب، آن را قبل از فروش چک می کند.

انواع شیر خشک صنعتی از طریق نمایندگی شرکت پگاه پخش می شود. وزن خشک این محصول باید در حد استاندارد های تعیین شده باشد تا درصد رطوبت آن از کیفیت و پایداری شیر خشک نکاهد. کلیه ی فاکتور های موثر در میزان مرغوبیت شیر خشک پگاه؛ توسط نمایندگی شرکت پخش صنعتی مورد آزمایش و بررسی در نمونه های مختلف قرار می گیرند.

ارسال دیدگاه