نمایندگی شرکت پخش شیرخشک خارجی بازار ایران نیاز مازاد کشور به این ماده را در نظر می گیرد و بر اساس آن اقدام به خرید و فروش شیر خشک می کند.

شیر خشک خارجی در بازار ایران از طریق نمایندگی شرکت مربوطه پخش می شود تا نیاز مازاد را در برخی شهرهای صنعتی برآورده سازد. از نظر ترکیبات تشکیل دهنده، برخی از شیر خشک های خارجی بر نوع ایرانی موجود در بازار برتری دارند. به همین دلیل نمایندگی شرکت پخش شیر خشک خارجی آن ها را به دلیل مصارف خاص در بازار ایران توزیع می کند.

ارسال دیدگاه