سایت رسمی شرکت شیرخشک صنعتی کاله اصول و قوانین مربوط به کنترل کیفیت شیر خشک تولیدی خود را به شکل دقیق و کامل مد نظر قرار می دهد.

از نظر ارزش تغذیه ای و مشخصات میکروبیولوژی، شیر خشک صنعتی کاله باید دقیقا مطابق بر استاندارد های ملی ایران باشد. سایت رسمی شرکت شیرخشک صنعتی کاله در این زمینه نتیجه ی بررسی کیفیت نمونه گیری شیر خشک را اطلاع رسانی می کند. شرکت شیر خشک صنعتی کاله، بر اساس معیار های تعیین شده محصول خود را در سایت رسمی به فروش می گذارد.

ارسال دیدگاه